مخابرات استان گیلان

انجام پروژه مکانیزه مخابرات استان گیلان